header4

Organizovanie stretnutí rómskej a nerómskej mládeže k ľudským právam pod názvom "Sme tolerantní"

< Archív projektov NPF

sme tolerantni18      Myšlienka tolerancie medzi všetkými občanmi Slovenska, bez rozdielu farby pleti, politického presvedčenia a náboženstva, bola hlavným motívom projektu "Sme tolerantní", ktorý Nadácia Pro Futura organizovala.

      Rómska a nerómska mládež sa na spoločných stretnutiach učila vzájomnej komunikácii, chápaniu svojich odlišností, poznávaniu základných ľudských práv.

      Pripravili ho študenti Gymnázia v Snine, Akadémií umení v Banskej Bystrici, žiaci Odborného učilišťa internátneho v Snine a Rómskeho centra Ternipen v Snine.