header4

Medzinárodné výmenné pobyty

< Projekty Európskeho spoločenstva „Mládež"

Rok 2001
Projekt:  Mládež pre Európu - Medzinárodné výmeny mládeže
Názov projektu: Žijeme blízko, máme rovnaké záujmy, chceme sa lepšie poznať.

      Na tomto projekte sa zúčastnili mladí ľudia zo Slovenska a Rakúska. Cieľom tohto projektu bolo lepšie sa spoznať, poznať svoju kultúru, históriu, mládežnícky život a objaviť to množstvo záľub, ktoré mládež má, a to bez ohľadu na rasové, národnostné, či iné predsudky.
Do projektu boli zapojení: znevýhodnená rómska mládež z Odborného učilišťa internátneho v Snine i ďalší mládežníci a skupina z rakúskeho mesta Bad Voslau. Jedným z hlavných cieľov bolo i získanie nových priateľstiev a prekonanie prípadných kultúrnych predsudkov.

Rok 2003
Projekt:  Školenia - Podporné opatrenia - Kontaktný seminár
Názov projektu: Eurominority

      Tento projekt sa realizoval v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky. Zúčastnili sa ho slovenskí i zahraniční partneri. Do projektu "EUROMINORITY" boli zapojené menšiny z málo obývaných oblastí, kde v mnohých dedinách klesá počet obyvateľstva. Zamerali sme sa hlavne na zastúpenie rómskej, ukrajinskej a rusínskej menšiny na seminári. Zahraniční partneri pochádzali z krajín Európskej únie a zastupovali organizácie, ktoré pracujú s menšinami v ich regiónoch.